29  พ.ย. 2566
จ้างออกแบบและควบคุมงานจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญํติองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566(เดือนธันวาคม2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (เดือน ธันวาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองคล้า - หนองผักไหม หมู่ที่ 7 ตำบลย่านรี (ต่อจากเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 8 ตำบลย่านรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงศาลากลางบ้าน บ้านเขาดิน หมู่ที่ 12 ตำบลย่านรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กข 5293 ปราจีนบุรี รหัสพัสดุ 001-46-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง