หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ย่านรี

โครงสร้างอบต.ย่านรี
คณะผู้บริหาร อบต.ย่านรี
สมาชิกสภา อบต.ย่านรี
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลย่านรี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและ
     บรรเทาสาธารณภัย

แผนปฏิบัติการป้องกันและ
      ปราบปรามทุจริต

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การประชุมประชาคมตำบล
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือบริการประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2550
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561


   
   
   
 
วันปิยะมหาราช 2561
ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561


   
   
   
 
ภาพปล่อยปลา61
ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฏาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561


   
   
   
 
ภาพปลูกป่า2561
ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฏาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561


   
   
   
 
ภาพโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดี 2561
ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฏาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561


   
   
   
 
ภาพแข่งขันฟุตบอล61
ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 31 543


   
   
   
 
ภาพเปิดการแข่งขันกีฬา61
ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 31 543


   
   
   
 
ภาพแข่งขันกีฬาเปตอง61
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 31 543


   
   
   
 
ออกหน่วยเคลื่อนที่รับยื่นภาษี2561
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561


   
   
   
 
กีฬาศูนย์เด็กเล็ก ประจำปี'งบประมาณ 2561
ตั้งแต่วันที่ 0 2560 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 8 กันยายน 2559 ณ ที่สาธารณะประโยชน์โคกหนองข่า หมู่ที่ 6 ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2559


   
   
   
 
โครงการอบรมเด็กและเยาวชนภายในตำบลย่านรี ระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน 2559 ณ ศักดิ์สุภา รีสอร์ท ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีบุรี
ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2559


   
   
   
 
บริษัท อินทีฤทธิ์ เดคอเรชั่น จำกัด ได้ทำการมอบบ้านตามโครงการ ยิ้ม ฝัน ปัน สุข ประจำปี 2559 เพื่อช่วยเหลือปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ให้แก่เด็กหญิงมาลัยทิพย์ อุ่นสอน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1/1 โรงเรียนกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุร
ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2559


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2559


   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย