หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ย่านรี

โครงสร้างอบต.ย่านรี
คณะผู้บริหาร อบต.ย่านรี
สมาชิกสภา อบต.ย่านรี
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลย่านรี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การประชุมประชาคมตำบล
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือบริการประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2550
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

 


นางสาวสุพชรสิริ  มาทอง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

 


นางสาวรัศมี  อันทะชัย

หัวหน้าสำนักงานปลัด

-ว่าง-

- ว่าง -

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน             

นิติกร

นางสาวแสงจันทร์  อิทธิพร

นางอารีย์  เต็งเก

              นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ             

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


 

นางสาวเจนจิรา  นวลจันทร์

พันจ่าเอกสุรวิช  จะเรียมพันธ์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน          

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายสายยนต์  มุมขาว

นายบุญมี  ยวนคำ

พนักงานสูบน้ำ

พนักงานขับรถยนต์ 

นายสมหมาย ปุริเกษม

นายเดชา นาสะกาจ

พนักงานสูบน้ำ

คนงานทั่วไป (ตกแต่งสวน)

 


 

นายสมชาย  ผาโท

นางสาวจินตนา  ปาลา

 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ