หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ย่านรี

โครงสร้างอบต.ย่านรี
คณะผู้บริหาร อบต.ย่านรี
สมาชิกสภา อบต.ย่านรี
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลย่านรี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การประชุมประชาคมตำบล
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือบริการประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2550
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน
 
1 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อเตียงอนามัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ย่านรี 0  
2 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มบ้านอ่างหิน – บ้านหนองต 28  
3 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำสายบ้านดงขวาง - บ้านคลองแสง บริเวณคลองไผ่ หมู่ที่ 11 ต.ย่านรี 30  
4 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำถนนสายบ้านคลองแสง -บ้านหนองคล้า บริเวณคลอง 31  
5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนใหญ่ - บ้านวังตาช่วย หมู่ที่ 8 31  
6 จ้างเหมาก่อสร้างถุนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายดำ อุ่นจันทร์ หมู่ที่ 3 30  
7 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังบ้านผู้ช่วยสมบูรณ์ มิ่งพา หมู่ที่ 2 30  
8 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางกัญญาภักดิ์ หมู่ที่ 3 32  
9 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางดวงพร จันใด หมู่ที่ 4 31  
10 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวัดคลองแสง - บ้านโนนเถียง หมู่ที่ 4 30  
11 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวังตอไทย หมู่ที่ 5 32  
12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางพวง สีเนียม หมู่ที่ 7 31  
13 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสว่าง - บ้านหนองผักไหม หมู่ที่ 7 30  
14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดงขวาง - บ้านซำใหญ่ ม.11 (ต่อจากของเดิม) 30  
15 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเขาดิน - บ้านโนนแพง หมู่ที่ 12 32  
16 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำและบ่อพักคุ้มบ้านโนนวัด หมู่ที่ 6 บ้านตร 29  
17 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายปราโมทย์ นาเจร 29  
18 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายบุพชาติ พิลาโท 29  
19 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาลบ้านคลองนางลิง หมู่ที่ 9 ตำบลย่านร 30  
20 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวหน้าโรงเรียนบ้านซ่ง – แยกสะพานท 33