หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ย่านรี

โครงสร้างอบต.ย่านรี
คณะผู้บริหาร อบต.ย่านรี
สมาชิกสภา อบต.ย่านรี
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลย่านรี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การประชุมประชาคมตำบล
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือบริการประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2550
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน
 
1 ประกาศเผยแพร่ราคากลางอาหารเสริม(นม) สำหรักบโรงเรียนต่างๆภายในตำบลย่านรี จำนวน 7 โ 19  
2 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคุ้มบ้านหนองไฮ (ต่อจากของเดิ 82  
3 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคุ้มบ้านหนองต่าง(บริเวณแยกหน 77  
4 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเขาดิน - บ้านตรอกปลาไ 76  
5 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอยลำภู - บ้านเขากระแต 81  
6 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายวิชัย นาแรมงาม หม 73  
7 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายมั่งมี แดงพยุง หมู 76  
8 ประกาศเผยแพร่ราคากาลางจ้างเหมาขยายท่อเมนประปาระบบประปาใหญ่ หมู่ที่ 11 ตำบลย่านรี 119  
9 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ความจุ 100 ลูกบาศก์เมตร 120  
10 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อโทรทัศน์ ของศูนย์เด็กเล็ก อบต.ย่านรี 121  
11 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อเตียงอนามัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ย่านรี 129  
12 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มบ้านอ่างหิน – บ้านหนองต 155  
13 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำสายบ้านดงขวาง - บ้านคลองแสง บริเวณคลองไผ่ หมู่ที่ 11 ต.ย่านรี 158  
14 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำถนนสายบ้านคลองแสง -บ้านหนองคล้า บริเวณคลอง 168  
15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนใหญ่ - บ้านวังตาช่วย หมู่ที่ 8 161  
16 จ้างเหมาก่อสร้างถุนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายดำ อุ่นจันทร์ หมู่ที่ 3 155  
17 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังบ้านผู้ช่วยสมบูรณ์ มิ่งพา หมู่ที่ 2 162  
18 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางกัญญาภักดิ์ หมู่ที่ 3 154  
19 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางดวงพร จันใด หมู่ที่ 4 153  
20 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวัดคลองแสง - บ้านโนนเถียง หมู่ที่ 4 157