พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ย่านรี

โครงสร้างอบต.ย่านรี
คณะผู้บริหาร อบต.ย่านรี
สมาชิกสภา อบต.ย่านรี
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลย่านรี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและ
     บรรเทาสาธารณภัย

แผนปฏิบัติการป้องกันและ
      ปราบปรามทุจริต

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
ไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การประชุมประชาคมตำบล
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือบริการประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2550
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
ผังขั้นตอนการชำระภาษี2563
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563


   
   
   
 
ภาพประชาสัมพันธ์ภาษี 2563
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563


   
   
   
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง
ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2563


   
   
   
 
โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน
ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563


   
   
   
 
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563


   
   
   
 
17 มกราคม 2563 ทำบุญประจำปี อบต.ย่านรี
ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2563


   
   
   
 
โครงการเปิดโลกกว้างศึกษาแหล่งเรียนรู้เด็กปฐมวัย​ ประจำปีงบประมาน​ 2563
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2562


   
   
   
 
โครงการจัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563
ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2563


   
   
   
 
โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562


   
   
   
 
กิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดวาปีรัตนาราม (วัดบ้านโนนหัวบึง)
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2562


   
   
   
 
กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ ที่ทำการอำเภอกบินทร์บุรี
ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2562


   
   
   
 
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลย่านรี ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562


   
   
   
 
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดสิกขวัฒนาราม (วัดบ้านซ่ง)
ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี นำโดย นายปกรณ์ สมบัติมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี นำเจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิก อบต. ทำกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2562


   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย