พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ย่านรี

โครงสร้างอบต.ย่านรี
คณะผู้บริหาร อบต.ย่านรี
สมาชิกสภา อบต.ย่านรี
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลย่านรี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและ
     บรรเทาสาธารณภัย

แผนปฏิบัติการป้องกันและ
      ปราบปรามทุจริต

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การประชุมประชาคมตำบล
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือบริการประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2550
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี
ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2562


   
   
   
 
อบต. ย่านรี เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562 ณ อำเภอกบินทร์บุรี
ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2562


   
   
   
 
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562


   
   
   
 
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2562 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2562


   
   
   
 
โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยใช้ยางยืด ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านซ่ง ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2562


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ได้จัดทำโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วัดสิกขวัฒนาราม (วัดบ้านซ่ง) หมู่ที่ 1 ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2562


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ได้จัดทำโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมบ้านนาไผ่รส หมู่ที่ 3,หมู่ที่11 บ้านดงขวาง ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2562


   
   
   
 
นายวัลลภ ประวัติวงค์ นายอำเภอกบินทร์บุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเขาด้วน หมู่ที่ 9 ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2562


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ได้จัดงานพระราชพิธี 12 สิงหามหาราชินี ประจำปีงบประมาณ 2562ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2562


   
   
   
 
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ 2562
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม 2562 ถึงวันที่ 26 กรกฏาคม 2562


   
   
   
 
สภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดปราจีนบุรีขอใช้สถานที่ในการจัดประชุมโครงการขยายเครือข่ายสร้างความเข้มแข็งองค์กรในท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฏาคม 2562 ถึงวันที่ 23 กรกฏาคม 2562


   
   
   
 
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562
ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 ถึงวันที่ 11 กรกฏาคม 2562


   
   
   
 
ปปช. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 ถึงวันที่ 12 กรกฏาคม 2562


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีตามโครงการประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฏาคม 2562 ถึงวันที่ 15 กรกฏาคม 2562


   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย