พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ย่านรี

โครงสร้างอบต.ย่านรี
คณะผู้บริหาร อบต.ย่านรี
สมาชิกสภา อบต.ย่านรี
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลย่านรี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและ
     บรรเทาสาธารณภัย

แผนปฏิบัติการป้องกันและ
      ปราบปรามทุจริต

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การประชุมประชาคมตำบล
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือบริการประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2550
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 


- ว่าง -

ผู้อำนวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)นางสาวมลเทียร ศรีกุลวงค์

นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ


นางสาวรัตน์ฌดา  ทองบุญมา

นางสาวกชพรรณ จันทร์กลาง

ครู

ครู

นางไพรัตน์  ศรีคำภา

นางวิไลพรรณ  ด่านสาคร 

ครู

ครู


นางวันเพ็ญ ลมูลเชื้อ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางสาวนิภาลักษณ์ ทรงด้วงทุม

นางสาวกุลธิดา เพ็งคำ

นางสาวนภาพร อุตรี

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)


นางสาวสริตา บุญพรมอ่อน

 

นางชยิสรา มาบัง

ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)