พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ย่านรี

โครงสร้างอบต.ย่านรี
คณะผู้บริหาร อบต.ย่านรี
สมาชิกสภา อบต.ย่านรี
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลย่านรี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและ
     บรรเทาสาธารณภัย

แผนปฏิบัติการป้องกันและ
      ปราบปรามทุจริต

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
ไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การประชุมประชาคมตำบล
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือบริการประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2550
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี  
สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี


 
   
   
   
 
โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


 
   
   
   
 
ประกาศ อบต.ย่านรี เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563  
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563


 
   
   
   
 
ประกาศ อบต.ย่านรี เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563  
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563


 
   
   
   
 
QR CODE ตอบแบบสอบถามการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
QR CODE ตอบแบบสอบถามการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


 
   
   
   
 
ประกาศการแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต  
เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางปฏิบัติและค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคคลากรในองค์กร


 
   
   
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง งดจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุภายในตำบลย่านรี ประจำปีงบประมาณ 2563  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง งดจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุภายในตำบลย่านรี ประจำปีงบประมาณ 2563


 
   
   
   
 
ประกาศใช้ พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
ประกาศใช้ พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีผลบังคับใช้ตั่งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563


 
   
   
   
 
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
คำสั่ง


 
   
   
   
 
ประกาศแต่งตั้งเจ้าพนักงานสำรวจภาษีสิ่งปลูกสร้าง  
ประกาศ


 
   
   
   
 
ประกาศผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผุ้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยรวมอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.60


 
   
   
   
 
แปลงผักสวนครัว อบต.ย่านรี  
เพื่อส่งเสริมการผลิต การบริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


 
   
   
   
 
การบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
ประชาสัมพันธ์การบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


 
   
   
   
 
ประกาศกำหนดการประชุมประชาคมระดับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี  
กำหนดการประชุมประชาคมระดับตำบล


 
   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย