เฟสบุ๊คอบต.ย่านรี

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ย่านรี
แผนที่ตั้งอบต.ย่านรี

โครงสร้างอบต.ย่านรี
คณะผู้บริหาร อบต.ย่านรี
สมาชิกสภา อบต.ย่านรี
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลย่านรี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและ
     บรรเทาสาธารณภัย

แผนปฏิบัติการป้องกันและ
      ปราบปรามทุจริต

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
ไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การประชุมประชาคมตำบล
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การดำเนินการเพื่อจัดการ
      ความเสี่ยงการทุจริต

นโยบายการบริหาร
      ทรัพยากรบุคคล

มาตราการส่งเสริมคุณธรรม
      และความโปร่งใส

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
แบบวัดความพึงพอใจ
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2550
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ขอเชิญชวนประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจ ร่วมแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ เพียงสแกน QR CODE  
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ขอเชิญชวนประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจ ร่วมแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ เพียงสแกน QR CODE


 
   
   
   
 
เลือกตั้งท้องถิ่น  
เลือกตั้งท้องถิ่น


 
   
   
   
 
ประกาศปิดเรียนชั่วคราวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโนนหัวบึง  
ระกาศปิดเรียนชั่วคราวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล


 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


 
   
   
   
 
ระกาศปิดเรียนชั่วคราวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล  
ระกาศปิดเรียนชั่วคราวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล


 
   
   
   
 
ประกาศปิดเรียนชั่วคราวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาด้วน  
ประกาศปิดเรียนชั่วคราวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาด้วน


 
   
   
   
 
สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี  
สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี


 
   
   
   
 
โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


 
   
   
   
 
ประกาศ อบต.ย่านรี เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563  
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563


 
   
   
   
 
ประกาศ อบต.ย่านรี เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563  
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563


 
   
   
   
 
QR CODE ตอบแบบสอบถามการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
QR CODE ตอบแบบสอบถามการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


 
   
   
   
 
ประกาศการแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต  
เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางปฏิบัติและค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคคลากรในองค์กร


 
   
   
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง งดจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุภายในตำบลย่านรี ประจำปีงบประมาณ 2563  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง งดจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุภายในตำบลย่านรี ประจำปีงบประมาณ 2563


 
   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย