หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ย่านรี

โครงสร้างอบต.ย่านรี
คณะผู้บริหาร อบต.ย่านรี
สมาชิกสภา อบต.ย่านรี
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลย่านรี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและ
     บรรเทาสาธารณภัย

แผนปฏิบัติการป้องกันและ
      ปราบปรามทุจริต

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การประชุมประชาคมตำบล
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือบริการประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2550
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
  หัวข้อข่าว : คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗
  รายละเอียดข่าว :

หน      ๔๘

เล      ๑๓๒      ตอนพเศษ                               ราชกจจานเบกษา                               มกราคม        ๒๕๕๘

 

าสั่งหวหนาคณะรกษาความสงบแหงชาต

ี่ ๑/๒๕๕๗

เรื่อง การไดมาซึ่งสมาชกสภาทองถิ่นหรอผู้บรหารทองถิ่นเปนการชั่วคราว

  

ตามที่มีประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาตี่ ๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชกสภาท้องถ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ให้งดการจัดให้มี การเลอกตั้งสมาชกสภาทองถิ่นหรอผู้บริหารทองถิ่นที่ครบวาระหรอพนจากตาแหนงตามกฎหมายวาดวย การจัดตั้งองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นจนกว่าจะมประกาศเปลี่ยนแปลง เพราะสถานการณ์ยังไมอาจจัดให้ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้โดยเรียบร้อย โดยในระหว่างนี้ ให้ดําเนินการ เพื่อให้ด้มาซึ่งสมาชิกสภาท้งถิ่นหรืผู้ริท้องถิ่นโดยวิธีตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่คัดเลือกคคล ี่ความรู้และความสามารถในดานตาง เขามาทาหนาที่สมาชกสภาทองถิ่นไปพลางกอน วนตาแหน ู้ริหารทองถิ่นที่ครบวาระให้ปลดองคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัหนาที่นายกองค์กรปกครองสวนทองถ่น ตามที่กฎหมายกาหนดไวแลวนั้

บัดนี้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติเห็นว่าปัจจุบันประชาชนในท้องถิ่นและองค์กรปกครอง วนทองถิ่นไดใหความร่วมมือเป็นอยางดในการแก้ไขปัญหาของประเทศ สถานการณงไดคลี่คลาย งนั้ เพื่อใหเกดความรวมมอในการปฏ การส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ ให้มากยิ่งขึ้น จึงสมควรให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน วนดชอบในฐานะวแทนของประชาชนในการแญหาและฒนาองถินจะเ การตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในสถานการณ์ที่ยังไม่อาจจัดให้มีการเลือกตั้งได้ ทั้งยังเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมอันจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน ึ่งใกลดกบประชาชนที่

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) ทธศักราช ๒๕๕๗ วหนาคณะรกษาความสงบแหงชาตโดยความเหนชอบของคณะรกษาความสงบแหงชาติ งมาสั่ งตอไปนี้

กรณีกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา โดยที่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรปแบบพเศษซึ่งมระเบยบบรหารราชการแตกตางจากการปกครองทองถิ่นอื่ และจําเป็นต้องประสานงานกับราชการส่วนกลางทั้งในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การปกครอง ตลอดจนการต่างประเทศอย่างใกล้ชิด จึงมิให้คําสั่งนี้มีผลบังคับกับกรุงเทพมหานคร

 

หน      ๔๙

เล  ๑๓๒  ตอนพเศษ                           ราชกจจานเบกษา                                      มกราคม  ๒๕๕๘

 

และเมืองพัทยา และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ี่ ๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ี่ ๘๖/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่ง สมาชกสภากรงเทพมหานครและสมาชกสภาเขตเปนการชั่วคราว ลงวนที่ ๑๐ กรกฎาคม ทธศกราช ๒๕๕๗ ึ่งยงปฏหนาที่อยู่ในวนที่าสั่งนี้ใชงคบยงคงดารงตาแหนงและปฏหนาที่อไป

ในกรณีที่ตําแหน่งตามวรรคหน่ึงว่างลงให้ดําเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ี่ ๘๕/๒๕๕๗ และประกาศคณะรกษาความสงบแหงชาติ ี่ ๘๖/๒๕๕๗ อไป

กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น   ที่จะพ้นจากตําแหน่ง ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่ต้องพ้นจากตําแหน่งเนื่องจากครบวาระ ตามกฎหมายวด้วยการจัดตั้งองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแตวันที่ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เปต้นไป งคงอยู่ในตาแหนงเพื่อปฏหนาที่อไป โดยให้มีจํานวนตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครอง วนทองถิ่นนั้

ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจํานวนไม่ครบตามวรรคหนึ่งหรือพ้นจากตําแหน่งในภายหลัง เพราะเหตุอื่นนอกจากครบวาระ ให้สภาท้องถิ่นประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้น เท่าที่มีอยู่ โดยไมองดาเนนการคดเลอกสมาชกสภาทองถิ่นแทนตาแหนงที่าง เวนแตในกรณี่สมาชกสภาทองถิ่ เหลออยู่ม่งกึ่งหนึ่งของจานวนสมาชกสภาทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองค์กรปกครองสวนทองถ่น หรือมีการยุบสภาท้องถิ่น ให้ดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นตามประกาศคณะรักษา ความสงบแหงชาติ ี่ ๘๕/๒๕๕๗

ข้อ กรณีสมาชิกสภา ถิ่นในองกรปกครส่วนท้องถิ่อื่น พ้นจากตําแหน่งไปอนแล้ว ใหสมาชกสภาทองถิ่นในองคกรปกครองสวนทองถิ่นทกแหงชดสดทายที่นจากตาแหนงเนื่องจากครบวาระ ก่อนวันที่ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และประสงค์จะกลับเข้าดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น มารายงานตวตอประธานกรรมการสรรหาตามข้อ ของประกาศคณะรกษาความสงบแหงชาติ ี่ ๘๕/๒๕๕๗ ภายในวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นได้นับแต่ วันที่ประธานกรรมการสรรหาประกาศแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น และให้สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่เคยได้รับการประกาศแต่งตั้งตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าวพ้นจากตําแหน่งตั้งแต่ วนที่ประธานกรรมการสรรหาประกาศแตงตั้งสมาชกสภาทองถิ่นขึ้นใหม

ในกรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มารายงานตัวตามวรรคหนึ่งผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุไปดํารงตําแหน่งอื่น หากสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้นั้น ประสงคจะดารงตาแหนงสมาชกสภาทองถิ่นตองลาออกจากการดารงตาแหนงอื่นนั้นพรอมแสดงหลกฐาน การพนจากตาแหนงนั้นตอประธานกรรมการสรรหาภายในวนที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘


 

หน      ๕๐

เล      ๑๓๒      ตอนพเศษ                               ราชกจจานเบกษา                            มกราคม        ๒๕๕๘

 

ในกรณี่สมาชกสภาทองถิ่นตามวรรคหนึ่งมไมครบจานวนตามกฎหมายวาดวยการจดตั้งองคกร ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าด้วยเหตุใด หากยังมีจํานวนตั้งแต่กึ่งหนึ่งขึ้นไปให้ประธานกรรมการสรรหา ดําเนินการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งต่อไป หากมีจํานวนไม่ถึงกึ่งหนึ่งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งได้รับ การคดเลอกและแตงตั้งตามประกาศคณะรกษาความสงบแหงชาติ ี่ ๘๕/๒๕๕๗ งคงปฏหนาที่ อไป

กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจํานวนไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ในกรณีตามข้อ ที่สมาชิก สภาองถินใดสมากสภาองถินเหอองหนึงของานวนสมากสภาองนตามกฎหมาย ว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่น ให้ถือว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่เหลืออยู่นั้น เปนอนสิ้นสดลงนบแตนที่านวนสมาชิกสภาทองถิ่นเหลอไมงกึ่งหนึ่ หรอในกรณี่การยบสภาทองถิ่นใด ในกรณเชนวานี้ใหาเนนการเพื่อใหไดมาซึ่งสมาชกสภาทองถิ่นตามประกาศคณะรกษาความสงบแหงชาติ ี่ ๘๕/๒๕๕๗

กรณู้บรหารทองถิ่นที่จะพนจากตาแหน ใหู้บริหารทองถิ่นที่องพนจากตาแหน เนื่องจากครบวาระตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ยังคงอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะได 

  [แนบไฟล์] :