พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ย่านรี

โครงสร้างอบต.ย่านรี
คณะผู้บริหาร อบต.ย่านรี
สมาชิกสภา อบต.ย่านรี
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลย่านรี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและ
     บรรเทาสาธารณภัย

แผนปฏิบัติการป้องกันและ
      ปราบปรามทุจริต

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การประชุมประชาคมตำบล
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือบริการประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2550
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
  หัวข้อข่าว : ประกาศการยื่นแบบและการชำระภาษี 2560
  รายละเอียดข่าว : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง การยื่นแบบและการชำระภาษี ประจำปี 2560 .................................... ด้วยบัดนี้อยู่ในช่วงระยะเวลาการจัดเก็บภาษีประจำปี 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี จึงขอแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และใบอนุญาตประกอบกิจการค้า ยื่นแบบพิมพ์เพื่อชำระภาษี ณ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน จึงขอประกาศให้ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีในกำหนดระยะเวลา ดังนี้ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ กับที่ดินซึ่งต้องใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น จะต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยกเว้นแต่ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ ซึ่งเจ้าของอยู่เองหรือให้ผู้แทนอยู่เฝ้ารักษา (ต่างกับที่อยู่อาศัย) และซึ่งมิได้เป็นที่ไว้สินค้าหรือประกอบอุตสาหกรรม (ค้าขาย) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบพิมพ์แจ้งรายการทรัพย์สินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และชำระค่าภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับการแจ้งประเมิน 2. ภาษีบำรุงท้องที่ เจ้าของที่ดินไม่ว่าบุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือ นิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือครอบครองอยู่ในที่ดิน มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภายในเดือน เมษายน พ.ศ. 2560 3. ภาษีป้าย เจ้าของหรือผู้ติดตั้งป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษรภาพ หรือเครื่องหมาย ที่เขียน แกะสลัก จาลึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย โดยให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ภายในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 และชำระค่าภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 (ลงชื่อ)........................................ (นายปกรณ์ สมบัติมาก) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
   
  [แนบไฟล์] :