พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ย่านรี

โครงสร้างอบต.ย่านรี
คณะผู้บริหาร อบต.ย่านรี
สมาชิกสภา อบต.ย่านรี
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลย่านรี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและ
     บรรเทาสาธารณภัย

แผนปฏิบัติการป้องกันและ
      ปราบปรามทุจริต

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การประชุมประชาคมตำบล
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือบริการประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2550
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
  หัวข้อข่าว : โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"ระยะที่ ๒
  รายละเอียดข่าว : ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งพิจารณาเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งโครงการได้สิ้นสุดระยะเวลา เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ และได้จัดพิธีมอบรางวัลองค์กรจัดการนสิ่งแวดล้อมดีเด่นตามโครงการดังกล่าว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น เนื่องด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) ประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่นฯ ได้มอบนโยบายการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในท้องถิ่น ซึ่งมือถือเก่าเป็นส่วนหนึ่งขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นปัญหาให้กับประเทศไทย ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการแก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยายผลการดำเนินโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอแจ้งการดำเนินโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" ระยะที่ ๒ โดยกำหนดสิ้นสุดโครงการภายในวันที ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
   
  [แนบไฟล์] :