พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ย่านรี

โครงสร้างอบต.ย่านรี
คณะผู้บริหาร อบต.ย่านรี
สมาชิกสภา อบต.ย่านรี
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลย่านรี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและ
     บรรเทาสาธารณภัย

แผนปฏิบัติการป้องกันและ
      ปราบปรามทุจริต

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การประชุมประชาคมตำบล
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือบริการประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2550
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
  หัวข้อข่าว : ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานควบคุมบังคับบานประตูบางปะกงประจำปี พ.ศ.2561/2562
  รายละเอียดข่าว : ด้วยอำเภอกบินทร์บุรี ได้รับแจ้งจากจังหวัดปราจีนบุรีว่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกงว่า ขณะนี้เข้าสู่ช่วงฤดูแล้งและเริ่มมีการรุกตัวของน้ำเค็ม และจะดำเนินการบริหารจัดการน้ำให้แก่เกษตกร โดยการควบคุมบังคับบานประตูเขื่อนบางปะกง เพื่อชะลอความเค็มที่จะรุกตัวไปยังด้านเหนือเขื่อนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก และการใช้นำ้เพื่อการอุปโภคบริโภค ให้มีระยะเวลาในการใช้น้ำได้นานขึ้น ทั้งนี้จะเริ่มดำเนินการควบคุมบานบานประตูเขื่อน (หรี่บาน) ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 อำเภอกบินทร์บุรี ขอให้ท่านเตรียมรองรับสถานการณ์น้ำ ในห้วงระยะเวลาดังกล่าวและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นทีที่อาจได้รับผลกระทบทราบ
   
  [แนบไฟล์] :