พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ย่านรี

โครงสร้างอบต.ย่านรี
คณะผู้บริหาร อบต.ย่านรี
สมาชิกสภา อบต.ย่านรี
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลย่านรี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและ
     บรรเทาสาธารณภัย

แผนปฏิบัติการป้องกันและ
      ปราบปรามทุจริต

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การประชุมประชาคมตำบล
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือบริการประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2550
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
  หัวข้อข่าว : การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย
  รายละเอียดข่าว : ด้วย อบต.ย่านรี ได้รับแจ้งจากอำเภอกบินทร์บุรีว่า กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่ามติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เห็นชอบ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง ในการดำเนินงานตามมาตรการเร่งด่วนชั่วคราว การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคประมงทะเล ตามที่กฏกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์เสนอพร้อมทั้ง ให้กระทรวงมหาดไทยใช้อำนาจตามมาตรา 17 ยกเว้นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 บางประการ เพื่อมิให้คนต่างด้าวที่เข้าหรืออยู่โดยผิดกฎหมายถูกดำเนินคดี ขณะที่ีเดินทางมาขึ้นทะเบียนและอยู่ระหว่างการขอรับหนังสือคนประจำเรือ ในการนี้ อำเภอกบินทร์บุรีจึงขอนำส่ง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา สามรถยื่นคำขอรับหนังสือคนประจำเรือเพื่ออบู่ในราชอาณาจักรชั่วคราว และทำงานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล มาเพื่อรองรับการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
   
  [แนบไฟล์] :
     
    - Untitled-4.jpg
    - Untitled-3.jpg
    - Untitled-2.jpg
    - Untitled-1.jp2