พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ย่านรี

โครงสร้างอบต.ย่านรี
คณะผู้บริหาร อบต.ย่านรี
สมาชิกสภา อบต.ย่านรี
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลย่านรี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและ
     บรรเทาสาธารณภัย

แผนปฏิบัติการป้องกันและ
      ปราบปรามทุจริต

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การประชุมประชาคมตำบล
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือบริการประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2550
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 


นางสาวสุพชรสิริ  มาทอง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)


นางจิตรา  บุญเฮ้า

หัวหน้าสำนักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

       นางสาวแสงจันทร์  อิทธิพร 

นางอารีย์  เต็งเก

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


-ว่าง-

ว่าง

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ      

นิติกร
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ


-ว่าง-

นางสาวเจนจิรา นวลจันทร์

นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


พันจ่าเอก สุรวิช  จะเรียมพันธ์

นายสายยนต์  มุมขาว

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยปฎิบัติงาน  

พนักงานจดมาตรวัดน้ำ


นางสาวเบญจวรรณ  มากผล

 นางสาวขวัญชนก  รักศรี

           ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

   ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวจินตนา  ปาลา

นายบุญมี ยวนคำ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานขับรถ(ทักษะ)

  นายเดชา  นาสะกาจ   

    นายสมชาย  ผาโท

ตกแต่งสวน(ทักษะ)

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(ทักษะ)