หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ย่านรี

โครงสร้างอบต.ย่านรี
คณะผู้บริหาร อบต.ย่านรี
สมาชิกสภา อบต.ย่านรี
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลย่านรี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและ
     บรรเทาสาธารณภัย

แผนปฏิบัติการป้องกันและ
      ปราบปรามทุจริต

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การประชุมประชาคมตำบล
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือบริการประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2550
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 


- ว่าง -

ผู้อำนวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)- ว่าง -

นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ/ชำนาญการ


นางสาวรัตน์ฌดา  ทองบุญมา

นางสาวกชพรรณ จันทร์กลาง

ครู

ครู

นางไพรัตน์  ศรีคำภา

นางวิไลพรรณ  ด่านสาคร 

ครู

ครู


นางวันเพ็ญ ลมูลเชื้อ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางสาวนิภาลักษณ์ ทรงด้วงทุม

นางสาวกุลธิดา เพ็งคำ

นางสาวนภาพร อุตรี

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)


นางสาวสริตา บุญพรมอ่อน

 

นางชยิสรา มาบัง

ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)