พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ย่านรี

โครงสร้างอบต.ย่านรี
คณะผู้บริหาร อบต.ย่านรี
สมาชิกสภา อบต.ย่านรี
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลย่านรี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและ
     บรรเทาสาธารณภัย

แผนปฏิบัติการป้องกันและ
      ปราบปรามทุจริต

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
ไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การประชุมประชาคมตำบล
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือบริการประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2550
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.60  
   
2
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย.60  
   
3
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค.60  
   
4
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.61  
   
5
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ.61  
   
6
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มี.ค.61  
   
7
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย.61  
   
8
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ค.61  
   
9
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มิ.ย.61  
   
10
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ก.ค.61  
   
11
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ส.ค.61  
   
12
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ก.ย.61  
   
13
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  
   
14
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ตค.61  
   
15
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง พย.61  
   
16
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธค.61  
   
17
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ.2562  
   
18
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มี.ค. 2562  
   
19
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.2562  
   
20
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย.62  
   
21
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พค. 2562  
   
22
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มิ.ย. 2562  
   
23
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563  
   
24
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563  
   
25
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562  
   
26
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563  
   
27
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562  
   
28
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562  
   
29
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563  
   
30
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563  
   
31
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563  
   
32
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563  
   
33
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563  
   
34
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563  
   
35
สรุปผลการดำเนินงาน การจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562  
   
36
สรุปผลการดำเนินงาน การจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562  
   
37
สรุปผลการดำเนินงาน การจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562  
   
38
สรุปผลการดำเนินงาน การจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563  
   
39
สรุปผลการดำเนินงาน การจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563  
   
40
สรุปผลการดำเนินงาน การจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563  
   
41
สรุปผลการดำเนินงาน การจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563  
   
42
สรุปผลการดำเนินงาน การจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563  
   
43
สรุปผลการดำเนินงาน การจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563