พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ย่านรี

โครงสร้างอบต.ย่านรี
คณะผู้บริหาร อบต.ย่านรี
สมาชิกสภา อบต.ย่านรี
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลย่านรี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและ
     บรรเทาสาธารณภัย

แผนปฏิบัติการป้องกันและ
      ปราบปรามทุจริต

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การประชุมประชาคมตำบล
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือบริการประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2550
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
ประมวลคุณธรรม จริยธรรม  
   
2
ภาคผนวกคุณธรรม จริยธรรม  
   
3
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
   
4
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  
   
5
นโยบายด้านคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน  
   
6
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้างการทุจริตคอรัปชั่น  
   
7
มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน  
   
8
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ  
   
9
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี  
   
10
ประกาศจัดตั้งศูนย์เพื่ออำนวยความสะดวกในการร้องเรียนการบริหารงานบุคคล  
   
11
ประกาศแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม พ.ศ.2560-2562  
   
12
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ อบต.ย่านรี พ.ศ.2562  
   
13
ประกาศนโยบายด้านคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน อบต.ย่านรี พ.ศ.2562  
   
14
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น พ.ศ.2562  
   
15
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ.2561  
   
16
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ.2562  
   
17
ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2562