พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ย่านรี

โครงสร้างอบต.ย่านรี
คณะผู้บริหาร อบต.ย่านรี
สมาชิกสภา อบต.ย่านรี
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลย่านรี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและ
     บรรเทาสาธารณภัย

แผนปฏิบัติการป้องกันและ
      ปราบปรามทุจริต

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
ไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การประชุมประชาคมตำบล
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือบริการประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2550
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน
 
1 ประกาศ อบต.ย่านรี เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 5  
2 ประกาศ อบต.ย่านรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภ 9  
3 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี 8  
4 ประชาสัมพันธ์ชำระภาษีนอนสถานที่63 9  
5 ประกาศโอนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 18  
6 ประกาศ อบต.ย่านรี เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ 16  
7 ประกาศ อบต.ย่านรี เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 10/2563 18  
8 ประกาศ อบต.ย่านรี เรื่อง การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณ 14  
9 ประกาศ อบต.ย่านรี เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 9 26  
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายปร 23  
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 คร 23  
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 คร 23  
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 คร 22  
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา 19  
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง ยกเลิกการใช้สำนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาท 20  
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา 20  
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา 20  
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาท 19  
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา 20  
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาท 20