พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ย่านรี

โครงสร้างอบต.ย่านรี
คณะผู้บริหาร อบต.ย่านรี
สมาชิกสภา อบต.ย่านรี
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลย่านรี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและ
     บรรเทาสาธารณภัย

แผนปฏิบัติการป้องกันและ
      ปราบปรามทุจริต

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การประชุมประชาคมตำบล
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือบริการประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2550
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน
 
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่องการรับลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการ 1  
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง การรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อขอรับเบี้ยความพิก 1  
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้มีสิท 1  
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง การแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินสงเคราะห์ 9  
5 ประกาศการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1 25  
6 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(ปี 2561-2565) 23  
7 ประกาศ อบต.ย่านรี เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 34  
8 ประกาศ อบต.ย่านรี เรื่อง การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต 31  
9 คำสั่งเรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี 649  
10 คำสั่งเรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี 637  
11 ประกาศ อบต.ย่านรี เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ 3939  
12 ประกาศ อบต.ย่านรี เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 4433  
13 ประกาศ อบต.ย่านรี เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 4437  
14 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 4456  
15 ประกาศยื่นแบบภาษี 2561-2564 4522  
16 ประกาศใช้แผนพัฒนาตำบล 0