พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ย่านรี

โครงสร้างอบต.ย่านรี
คณะผู้บริหาร อบต.ย่านรี
สมาชิกสภา อบต.ย่านรี
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลย่านรี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและ
     บรรเทาสาธารณภัย

แผนปฏิบัติการป้องกันและ
      ปราบปรามทุจริต

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
ไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การประชุมประชาคมตำบล
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือบริการประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2550
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน
 
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ 2563 19  
2 ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 4145  
3 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองช่าง อบต.ย่านรี 4155  
4 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 51 - 80 คน(สถ.ศพด.2) 4145  
5 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างโรงสูบน้ำบริเวณสระใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลย่าน 4498  
6 ประกาศเผยแพร่ราคากลางอาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนต่างๆภายในตำบลย่านรี จำนวน 7 โร 4661  
7 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านตรอกปลาไห 4655  
8 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้ารายทางสาธารณะ หมู่ที่ 9 ตำบลย่านรี 4630  
9 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านซ่ง หมู่ที่ 1 ตำ 4650  
10 ประกาศเผยแพร่ราคากลางอาหารเสริม(นม) สำหรักบโรงเรียนต่างๆภายในตำบลย่านรี จำนวน 7 โ 4678  
11 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคุ้มบ้านหนองไฮ (ต่อจากของเดิ 4699  
12 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคุ้มบ้านหนองต่าง(บริเวณแยกหน 4686  
13 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเขาดิน - บ้านตรอกปลาไ 4697  
14 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอยลำภู - บ้านเขากระแต 4695  
15 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายวิชัย นาแรมงาม หม 4707  
16 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายมั่งมี แดงพยุง หมู 4689  
17 ประกาศเผยแพร่ราคากาลางจ้างเหมาขยายท่อเมนประปาระบบประปาใหญ่ หมู่ที่ 11 ตำบลย่านรี 4740  
18 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ความจุ 100 ลูกบาศก์เมตร 4755  
19 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อโทรทัศน์ ของศูนย์เด็กเล็ก อบต.ย่านรี 4730  
20 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อเตียงอนามัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ย่านรี 4743