เฟสบุ๊คอบต.ย่านรี

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ย่านรี
แผนที่ตั้งอบต.ย่านรี

โครงสร้างอบต.ย่านรี
คณะผู้บริหาร อบต.ย่านรี
สมาชิกสภา อบต.ย่านรี
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลย่านรี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและ
     บรรเทาสาธารณภัย

แผนปฏิบัติการป้องกันและ
      ปราบปรามทุจริต

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
ไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การประชุมประชาคมตำบล
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การดำเนินการเพื่อจัดการ
      ความเสี่ยงการทุจริต

นโยบายการบริหาร
      ทรัพยากรบุคคล

มาตราการส่งเสริมคุณธรรม
      และความโปร่งใส

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
แบบวัดความพึงพอใจ
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2550
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน
 
1 ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก ฯประจำไตรมาสที่ 4 3  
2 ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3 3  
3 ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาสที่ 2 3  
4 ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาสที่ 1 3  
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ 2563 88  
6 ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 4267  
7 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองช่าง อบต.ย่านรี 4274  
8 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 51 - 80 คน(สถ.ศพด.2) 4270  
9 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างโรงสูบน้ำบริเวณสระใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลย่าน 4624  
10 ประกาศเผยแพร่ราคากลางอาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนต่างๆภายในตำบลย่านรี จำนวน 7 โร 4792  
11 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านตรอกปลาไห 4785  
12 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้ารายทางสาธารณะ หมู่ที่ 9 ตำบลย่านรี 4761  
13 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านซ่ง หมู่ที่ 1 ตำ 4778  
14 ประกาศเผยแพร่ราคากลางอาหารเสริม(นม) สำหรักบโรงเรียนต่างๆภายในตำบลย่านรี จำนวน 7 โ 4814  
15 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคุ้มบ้านหนองไฮ (ต่อจากของเดิ 4832  
16 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคุ้มบ้านหนองต่าง(บริเวณแยกหน 4820  
17 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเขาดิน - บ้านตรอกปลาไ 4830  
18 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอยลำภู - บ้านเขากระแต 4826  
19 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายวิชัย นาแรมงาม หม 4844  
20 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายมั่งมี แดงพยุง หมู 5117