หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ย่านรี

โครงสร้างอบต.ย่านรี
คณะผู้บริหาร อบต.ย่านรี
สมาชิกสภา อบต.ย่านรี
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลย่านรี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การประชุมประชาคมตำบล
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือบริการประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2550
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน
 
1 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายบุพชาติ พิลาโท 52  
2 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาลบ้านคลองนางลิง หมู่ที่ 9 ตำบลย่านร 50  
3 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวหน้าโรงเรียนบ้านซ่ง – แยกสะพานท 52  
4 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงสถานีสูบน้ำบ้านซ่งหมู่ที่ 1 ตำบลย่านรีและ 51  
5 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวภายในหมู่บ้านเขาดิน หมู่ที่ 28  
6 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านซำใหญ่ (ต่อจากของเดิ 29  
7 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังโรงสี บ้านเขาดิน 30  
8 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาขยายเขตท่อเมนประปา บ้านย่านรี หมู่ที่ 5 ตำบลย่าน 29  
9 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาขุดลอกสระใหญ่ บ้านโคกสว่างหมู่ที่ 7 ตำบลย่านรี 29  
10 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาเปลี่ยนท่อเมนประปาบ้านท่าทองดำหมู่ที่ 2 ตำบลย่านรี 28  
11 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสมนึก พิมพ์ศรี 27  
12 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสมบัติ ศรีพิลา 37  
13 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสมนึก ไปบ้านนายสม 42  
14 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านเขาจานใต้ไปสระน้ำหนองหินขาว (ต่อจากของเดิม 32  
15 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเขาดิน – บ้านโนนตะแบก 36  
16 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศาลากลางบ้าน บ้านเขาจาน ( 38  
17 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านซำใหญ่ (ต่อจากของเดิม 33  
18 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 8 ต 38  
19 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางคำผอง เงินโสม หม 36  
20 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านซำแถลง (ต่อจากของเดิ 28