หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ย่านรี

โครงสร้างอบต.ย่านรี
คณะผู้บริหาร อบต.ย่านรี
สมาชิกสภา อบต.ย่านรี
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลย่านรี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การประชุมประชาคมตำบล
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือบริการประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2550
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน
 
1 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวังตอไทย หมู่ที่ 5 167  
2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางพวง สีเนียม หมู่ที่ 7 114  
3 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสว่าง - บ้านหนองผักไหม หมู่ที่ 7 117  
4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดงขวาง - บ้านซำใหญ่ ม.11 (ต่อจากของเดิม) 109  
5 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเขาดิน - บ้านโนนแพง หมู่ที่ 12 117  
6 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำและบ่อพักคุ้มบ้านโนนวัด หมู่ที่ 6 บ้านตร 112  
7 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายปราโมทย์ นาเจร 112  
8 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายบุพชาติ พิลาโท 83  
9 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาลบ้านคลองนางลิง หมู่ที่ 9 ตำบลย่านร 82  
10 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวหน้าโรงเรียนบ้านซ่ง – แยกสะพานท 82  
11 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงสถานีสูบน้ำบ้านซ่งหมู่ที่ 1 ตำบลย่านรีและ 84  
12 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวภายในหมู่บ้านเขาดิน หมู่ที่ 68  
13 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านซำใหญ่ (ต่อจากของเดิ 62  
14 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังโรงสี บ้านเขาดิน 61  
15 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาขยายเขตท่อเมนประปา บ้านย่านรี หมู่ที่ 5 ตำบลย่าน 70  
16 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาขุดลอกสระใหญ่ บ้านโคกสว่างหมู่ที่ 7 ตำบลย่านรี 67  
17 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาเปลี่ยนท่อเมนประปาบ้านท่าทองดำหมู่ที่ 2 ตำบลย่านรี 62  
18 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสมนึก พิมพ์ศรี 57  
19 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสมบัติ ศรีพิลา 72  
20 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสมนึก ไปบ้านนายสม 74