หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ย่านรี

โครงสร้างอบต.ย่านรี
คณะผู้บริหาร อบต.ย่านรี
สมาชิกสภา อบต.ย่านรี
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลย่านรี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและ
     บรรเทาสาธารณภัย

แผนปฏิบัติการป้องกันและ
      ปราบปรามทุจริต

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การประชุมประชาคมตำบล
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือบริการประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2550
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
จดหมายข่าวออกหน่วยรับยื่นแบบภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2561  
จดหมายข่าวรับยื่นแบบภาษี


 
   
   
   
 
ป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี 2561  
ประชาสัมพันธ์ภาษี61


 
   
   
   
 
หนังสือแจ้งผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขต อบต.ย่านรี ประจำปี 2561  
หนังสือแจ้งผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขต อบต.ย่านรี ประจำปีภาษี 2561


 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ สัญญาประชาคม  
สัญญาประชาคม สัญญาใจไทยทั้งชาติ


 
   
   
   
 
ประกาศการยื่นแบบและการชำระภาษี 2560  
ประกาศประชาสัมพันธ์ภาษี


 
   
   
   
 
โครงการให้บริการนอกสถานที่2559-2  
ให้บริการนอกสถานที่59


 
   
   
   
 
โครงการให้บริการภาษีนอกสถานที่59-1  
ให้บริการนอกสถานที่59


 
   
   
   
 
โบว์ชัวภาษี2559  
โบว์ชัวคำแนะนำการยื่นเสียภาษี2559


 
   
   
   
 
ประกาศการยื่นแบบชำระภาษี 2559  
ประกาศยื่นแบบภาษี 2559


 
   
   
   
 
ประกาศประชาสัมพันธ์ชำระภาษี 2559  
ประกาศประชาสัมพันธ์ภาษี59


 
   
   
   
 
ประกาศ อบต.ย่านรี เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ยื่นคำรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามแบบคำขอที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ในวันเวลาราชการและวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น.


 
   
   
   
 
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗  
เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว


 
   
   
   
 
ประกาศ อบต.ย่านรี เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนคนพิการและจัดทำบัตรประจำตัวคนพิการรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ลงทะเบียนใช้สิทธิขอรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ในวันเวลาราชการและวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น.


 
   
   
   
 
โครงการ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ประจำปี 2558  
โครงการ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ประจำปี 2558


 
   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า ถัดไป >> หน้าสุดท้าย