หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ย่านรี

โครงสร้างอบต.ย่านรี
คณะผู้บริหาร อบต.ย่านรี
สมาชิกสภา อบต.ย่านรี
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลย่านรี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและ
     บรรเทาสาธารณภัย

แผนปฏิบัติการป้องกันและ
      ปราบปรามทุจริต

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การประชุมประชาคมตำบล
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือบริการประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2550
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ออกหน่วยให้บริการรับยื่นภาษี พ.ศ.2561ถึง พ.ศ.2564  
หนังสือขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ออกหน่วยให้บริการรับภาษี61


 
   
   
   
 
จดหมายข่าวออกหน่วยรับยื่นแบบภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2561  
จดหมายข่าวรับยื่นแบบภาษี


 
   
   
   
 
ป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี 2561  
ประชาสัมพันธ์ภาษี61


 
   
   
   
 
หนังสือแจ้งผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขต อบต.ย่านรี ประจำปี 2561  
หนังสือแจ้งผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขต อบต.ย่านรี ประจำปีภาษี 2561


 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ สัญญาประชาคม  
สัญญาประชาคม สัญญาใจไทยทั้งชาติ


 
   
   
   
 
ประกาศการยื่นแบบและการชำระภาษี 2560  
ประกาศประชาสัมพันธ์ภาษี


 
   
   
   
 
โครงการให้บริการนอกสถานที่2559-2  
ให้บริการนอกสถานที่59


 
   
   
   
 
โครงการให้บริการภาษีนอกสถานที่59-1  
ให้บริการนอกสถานที่59


 
   
   
   
 
โบว์ชัวภาษี2559  
โบว์ชัวคำแนะนำการยื่นเสียภาษี2559


 
   
   
   
 
ประกาศการยื่นแบบชำระภาษี 2559  
ประกาศยื่นแบบภาษี 2559


 
   
   
   
 
ประกาศประชาสัมพันธ์ชำระภาษี 2559  
ประกาศประชาสัมพันธ์ภาษี59


 
   
   
   
 
ประกาศ อบต.ย่านรี เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ยื่นคำรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามแบบคำขอที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ในวันเวลาราชการและวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น.


 
   
   
   
 
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗  
เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว


 
   
   
   
 
ประกาศ อบต.ย่านรี เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนคนพิการและจัดทำบัตรประจำตัวคนพิการรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ลงทะเบียนใช้สิทธิขอรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ในวันเวลาราชการและวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น.


 
   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า ถัดไป >> หน้าสุดท้าย