หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ย่านรี

โครงสร้างอบต.ย่านรี
คณะผู้บริหาร อบต.ย่านรี
สมาชิกสภา อบต.ย่านรี
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลย่านรี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและ
     บรรเทาสาธารณภัย

แผนปฏิบัติการป้องกันและ
      ปราบปรามทุจริต

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การประชุมประชาคมตำบล
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือบริการประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2550
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
โครงการ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ประจำปี 2558  
โครงการ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ประจำปี 2558


 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ประจำป 2558  
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ประจำป 2558


 
   
   
   
 
จดหมายข่าว  
จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์


 
   
   
   
 
โครงการให้บริการชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี ๒๕๕๗  
เพื่อให้การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ขององค์การบริหารส่วนตำบล ย่านรี ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และลดจำนวนลูกหนี้ค้างชำระให้น้อยลง ตลอดจนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีให้ได้รับบริการ


 
   
   
   
 
การยื่นแบบและการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ใบอนุญาตประกอบการค้าประเภทต่างๆ ประจำปี 2557  
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ขอประกาศให้ประชาชนผู้มีกรรมสิทธิ์และครอบครองในทรัพย์สิน ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการค้าประเภทต่างๆ ประจำปี 2557 ดังนี้


 
   
   
   
 
ประกาศยื่นแบบเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) ประจำปี 2557-2560  
ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ถึงปี พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อเจ้าพนักงานประเมิน


 
   
   
   
 
รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล  
รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หลายอัตรา


 
   
   
   
 
การยื่นแบบและการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และใบอนุญาตประกอบการค้าประเภทต่างๆ ประจำปี 2556  
การยื่นแบบและการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และใบอนุญาตประกอบการค้าประเภทต่างๆ ประจำปี 2556


 
   
   
   
 
การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  
การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557


 
   
   
   
 
การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  
การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557


 
   
   
   
 
การจัดตั้งศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน  
ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี


 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์โครงการ อบต.สัญจร (เคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ 2555  
โครงการ อบต.สัญจร (เคลื่อนที่)ประจำปีงบประมาณ 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี


 
   
   
   
 
อบต.ย่านรี แจ้งกำหนดยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2555  
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2555


 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔


 
   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า