พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ย่านรี

โครงสร้างอบต.ย่านรี
คณะผู้บริหาร อบต.ย่านรี
สมาชิกสภา อบต.ย่านรี
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลย่านรี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและ
     บรรเทาสาธารณภัย

แผนปฏิบัติการป้องกันและ
      ปราบปรามทุจริต

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การประชุมประชาคมตำบล
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือบริการประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2550
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
ประกาศประชาสัมพันธ์ชำระภาษี 2559  
ประกาศประชาสัมพันธ์ภาษี59


 
   
   
   
 
ประกาศ อบต.ย่านรี เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ยื่นคำรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามแบบคำขอที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ในวันเวลาราชการและวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น.


 
   
   
   
 
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗  
เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว


 
   
   
   
 
ประกาศ อบต.ย่านรี เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนคนพิการและจัดทำบัตรประจำตัวคนพิการรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ลงทะเบียนใช้สิทธิขอรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ในวันเวลาราชการและวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น.


 
   
   
   
 
โครงการ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ประจำปี 2558  
โครงการ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ประจำปี 2558


 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ประจำป 2558  
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ประจำป 2558


 
   
   
   
 
จดหมายข่าว  
จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์


 
   
   
   
 
โครงการให้บริการชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี ๒๕๕๗  
เพื่อให้การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ขององค์การบริหารส่วนตำบล ย่านรี ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และลดจำนวนลูกหนี้ค้างชำระให้น้อยลง ตลอดจนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีให้ได้รับบริการ


 
   
   
   
 
การยื่นแบบและการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ใบอนุญาตประกอบการค้าประเภทต่างๆ ประจำปี 2557  
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ขอประกาศให้ประชาชนผู้มีกรรมสิทธิ์และครอบครองในทรัพย์สิน ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการค้าประเภทต่างๆ ประจำปี 2557 ดังนี้


 
   
   
   
 
ประกาศยื่นแบบเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) ประจำปี 2557-2560  
ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ถึงปี พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อเจ้าพนักงานประเมิน


 
   
   
   
 
รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล  
รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หลายอัตรา


 
   
   
   
 
การยื่นแบบและการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และใบอนุญาตประกอบการค้าประเภทต่างๆ ประจำปี 2556  
การยื่นแบบและการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และใบอนุญาตประกอบการค้าประเภทต่างๆ ประจำปี 2556


 
   
   
   
 
การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  
การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557


 
   
   
   
 
การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  
การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557


 
   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า