พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ย่านรี

โครงสร้างอบต.ย่านรี
คณะผู้บริหาร อบต.ย่านรี
สมาชิกสภา อบต.ย่านรี
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลย่านรี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและ
     บรรเทาสาธารณภัย

แผนปฏิบัติการป้องกันและ
      ปราบปรามทุจริต

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การประชุมประชาคมตำบล
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือบริการประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2550
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน
 
1 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลย่านรี 1280  
2 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไผ่รส หมู่ที่ 3 ตำบลย่านรี 1285  
3 จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาผิวดิน บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 8 ตำบลย่านรี 1266  
4 จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาผิวดินหอถังรูปทรงแชมเปญพร้อมวางท่อเมนระบบประปาผิวดิน หมู่ที 1291  
5 จ้างเหมาเสริมและขยายถนนซอยบ้านวังตอไทยหมู่ที่ 5 ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 1306  
6 จ้างเหมาเสริมและขยายถนนสายบ้านท่าทองดำ- บ้านอ่างหิน หมู่ที่ 2 ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุร 1313  
7 จ้างเหมาก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต หมู่ที่ 1 ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุ 1305  
8 จ้างเหมาก่อสร้าง (BOX CULVERT) ถนนสายบ้านโนนใหม่ – โคกสว่าง หมู่ที่ 7 1305  
9 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านโนนตาปาน หมู่ที่ 8 ตำบลย่านรี 1283  
10 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนา - ไผ่รส หมู่ที่ 3 ตำบลย่านรี 1300  
11 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนแพง หมู่ที่ 1 ตำบลย่านรี 1301  
12 จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้ากิ่งเดียวภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี จ 1314  
13 จ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำเพื่อนำดินที่ขุดได้ไปปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหา 1316  
14 จ้างเหมาเสริมและขยายถนนสายหน้าบ้านนายชัยวัฒน์ สีนนทอง ถึงซอยหัวเขา หมู่ที่ 10 ต.ย่า 1315  
15 จ้างเหมาเสริมและขยายถนนสายบ้านหนองคล้า – บ้านหนองผักไหม หมู่ที่ 7 ต.ย่านรี อ.ก 1307  
16 จ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาผิวดินบ้านเขาจาน หมู่ที่ 10 ต.ย่านรี อ.กบินทร 1315  
17 เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบประปาจากสวนแม่โจ้ – หน้าบ้านนายค้ำ หมู่ที่ 8 ต.ย่ 1311  
18 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเสริมและขยายถนนสายตรอกปลาไหล-หนองคล้า หมู่ที่ 5 1302  
19 ประกาศสอบราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์เด็กเล็ก อบต.ย่านรี 1316  
20 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเสริมและขยายถนนสายบ้านโนนแดง-หนองเอ็นอู้ หมู่ที่ 2,12 1337