หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ย่านรี

โครงสร้างอบต.ย่านรี
คณะผู้บริหาร อบต.ย่านรี
สมาชิกสภา อบต.ย่านรี
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลย่านรี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและ
     บรรเทาสาธารณภัย

แผนปฏิบัติการป้องกันและ
      ปราบปรามทุจริต

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การประชุมประชาคมตำบล
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือบริการประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2550
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน
 
1 ประกาศสอบราคาก่อสร้างระบบประปาบาดาลบ้านโนนอาษา หมู่ที่ 7 1704  
2 ประกาศสอบราคาก่อสร้างฐานประปาผิวดิน หอถังรูปเชมเปญ บ้านตรอกปลาไหล หมู่ที่ 6 1706  
3 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ 4 ตำบลย่านรี 1702  
4 ประกาศประปา ม.9 1783  
5 ทดสอบ 1778  
6 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายบุญ แก้วเคน ม.6 1787  
7 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนา - ไผ่รส ม.3 1812  
8 ประกาศ อบต.ย่านรี เรื่อง จ้างเหมาเสริมและขยายถนนสายบ้านโนนแดง-บ้านวังตาช่วย ม.2-8 1792  
9 ประกาศ อบต.ย่านรี เรื่อง จ้างเหมาเสริมและขยายถนนสายบ้านซำใหญ่ หมู่ที่ 11 1826  
หน้าแรก << ก่อนหน้า