องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
  ขั้นตอนการให้บริการประชาชน การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง[วันที่ 2024-06-14][ผู้อ่าน 20]
 
  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567[วันที่ 2024-06-14][ผู้อ่าน 15]
 
  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หมู่ที่ 9 ตำบลย่านรี[วันที่ 2024-06-12][ผู้อ่าน 18]
 
  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หมู่ที่ 11 ตำบลย่านรี[วันที่ 2024-06-11][ผู้อ่าน 15]
 
  ทดสอบข่าวกิจกรรมทดสอบข่าวกิจกรรมทดสอบข่าวกิจกรรม[วันที่ 2024-06-06][ผู้อ่าน 37]
 
  กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนกีฬาพื้นบ้านหรือการละเล่นพื้นบ้านของไทยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอบต.ย่านรี[วันที่ 2024-06-05][ผู้อ่าน 22]
 
  กิจกรรมส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายแก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.ย่านรี[วันที่ 2024-06-04][ผู้อ่าน 31]
 
  ประชุมสมาชิกสภา อบต.ย่านรี ประจำเดือนมีนาคม 2567[วันที่ 2024-03-28][ผู้อ่าน 69]
 
  ฝึกอบรมให้ความรู้ ฝึกซ้อมแผนดับเพลง ซ้อมแผนอพยพหนีไฟในสถานศึกษา[วันที่ 2024-03-27][ผู้อ่าน 61]
 
  ประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่คณะอนุกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กในระดับตำบล[วันที่ 2024-03-22][ผู้อ่าน 84]
 
  ไฟไหม้ป่าหญ้า ป่ายูคาลิปตัส หมู่ที่ 6 ตำบลย่านรี[วันที่ 2024-03-20][ผู้อ่าน 74]
 
  วันที่ 13 มีนาคม 2567 ซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 8[วันที่ 2024-03-13][ผู้อ่าน 77]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29