องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
 
  28 พ.ย.64 ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ได้ออกตรวจความเรียบร้อย ณ สถานที่เลือกตั้ง
  27 พ.ย.64 กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง รับหีบบัตรเลือกตั้ง
  อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.) ?ประจำหน่วยเลือกตั้ง?ดตำบลย่านรี ระหว่างวันที่ 22 -23 พฤจิกายน 2564
 
6 ต.ค. 2564 ชุดประสานงานประจำศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
8 ก.ย. 2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
21 ก.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การรับบุคคลเข้ารับการกักตัวสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย (Local Quarantine : LQ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
1 เม.ย. 2564 การตอบแบบสอบถามการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
20 ม.ค. 2564 ประกาศอัตราภาษีปี64
20 ม.ค. 2564 ประกาศ ภดส.1 ปี 2564
15 ธ.ค. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ขอเชิญชวนประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจ ร่วมแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ เพียงสแกน QR CODE
4 พ.ย. 2563 ประกาศปิดเรียนชั่วคราวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโนนหัวบึง
6 ก.ย. 2564 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองช่าง อบต.ย่านรี
 
รู้ลึก "โรคพิษสุนัขบ้า" เป็นแล้วตายได้จริงหรือ?
เพลง "พลังคนรุ่นใหม่ ก้าวไปออกเสียงประชามติ"
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564