องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

 
 
 
  ประชุมขับเคลื่อนการถ่ายโอนภารกิจโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ
  ประชุมชี้แจงการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  สนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค หมู่ที่ 9 ตำบลย่านรี
  ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
  ไฟไหม้ป่าหญ้า ป่ายูคาลิปตัส หมู่ที่ 8 ตำบลย่านรี
  ไฟไหม้ป่าหญ้า ป่ายูคาลิปตัส หมู่ที่ 7 ตำบลย่านรี
 
19 ก.พ. 2567 โบว์ชัวภาษีสิ่งปลูกสร้าง 2567
16 ก.พ. 2567 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
16 ก.พ. 2567 รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
12 ก.พ. 2567 แจ้งให้ผู้ถือครองที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมายในเขตปฎิรูปที่ดินส่งมอบการครอบครองที่ดินคือ ส.ป.ก.จังหวัด
12 ก.พ. 2567 แนวทางปฎิบัติ DOs & Don,ts
10 เม.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสมเชื้อสีด้วง(ต่อจากของเดิม)
31 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการลอกวัชพืชคลองวังมน หมู่ที่ 3 ตำบลย่านรี
17 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านคลองแสง - บ้านโปร่งค่าง หมู่ที่ 4 ตำบลย่านรี โดยเฉพาะเจาะจง
17 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้านนายสัมฤทธิ์ ถึงทางสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 10 ตำบลย่านรี โดยเฉพาะเจาะจง
3 ก.พ. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) กองช่า โดยเฉพาะเจาะจง
17 ต.ค. 2565 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 
รู้ลึก "โรคพิษสุนัขบ้า" เป็นแล้วตายได้จริงหรือ?
เพลง "พลังคนรุ่นใหม่ ก้าวไปออกเสียงประชามติ"
สปอตรณรงค์ออกเสียงลงประชามติ ร่าง รธน. 7 สค .2559
วิธีการขอใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด