องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

 
 

 
  โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2566
  "โครงการรณรงค์และส่งเสริมการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน" กิจกรรมดำเนินการเชิงรุกและใช้กลยุทธ์ "เคาะประตูบ้าน (Knock Door Marketing)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (โครงการต่อเนื่อง)
  ประชุมคณะกรรมการและผู้ใช้น้ำเพื่อแก้ไขผลกระทบจากการ ปิด-เปิด ประตูระบายน้ำคลองเจ้าแรง หมู่ที่ 6 ,3
  โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  วันที่ 11 กันยายน 2566 ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
 
13 ก.ย. 2566 ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2566
4 ก.ย. 2566 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ลงทะเบียนรอบ 16 - 31 สิงหาคม 2566
28 ส.ค. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อบต.ย่านรี ประจำปี พ.ศ. 2566
19 ก.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ครบจบในแอพพิเคชัน Biz Portal และทางรัฐ
4 ก.ค. 2566 สรุปผลการลดใช้พลังงานผ่านระบบ www.e-report.energy.go.th รอบ 6 เดือน
10 เม.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสมเชื้อสีด้วง(ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 2 ตำบลย่านรี โดยเฉพาะเจาะจง
31 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการลอกวัชพืชคลองวังมน หมู่ที่ 3 ตำบลย่านรี โดยเฉพาะเจาะจง
17 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านคลองแสง - บ้านโปร่งค่าง หมู่ที่ 4 ตำบลย่านรี โดยเฉพาะเจาะจง
17 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้านนายสัมฤทธิ์ ถึงทางสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 10 ตำบลย่านรี โดยเฉพาะเจาะจง
3 ก.พ. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) กองช่า โดยเฉพาะเจาะจง
 
 
รู้ลึก "โรคพิษสุนัขบ้า" เป็นแล้วตายได้จริงหรือ?
เพลง "พลังคนรุ่นใหม่ ก้าวไปออกเสียงประชามติ"
สปอตรณรงค์ออกเสียงลงประชามติ ร่าง รธน. 7 สค .2559
วิธีการขอใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด