องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพระบบเศรษฐกิจ 1.การอุตสาหกรรม - ตลาดเอกชน จำนวน - แห่ง - ตลาด อตก. จำนวน - แห่ง - ปั๊มน้ำมันและก๊าซ จำนวน 4 แห่ง - โรงสีข้าว จำนวน 5 แห่ง 2. ด้านเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 2.1 การเกษตร ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ไร่มันสำปะหลัง ไร่ข้าวโพด 2.2 ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง/แหล่งเรียนรู้ 1. ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบลย่านรี 2. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลย่านรี 2.3 แหล่งน้ำ หมู่ที่ 1 แหล่งน้ำ คือ คลองพระปรง,คลองเจ้าแรง, คลองยาง หมู่ที่ 2 แหล่งน้ำ คือ บึงหัวบึง, คลองหลง, คลองม่วง ? วังตอ, คลองหลง หมู่ที่ 3 แหล่งน้ำ คือ คลองพระปรง, คลองไผ่รส, คลองวังมน, คลองเจ้าแรง หมู่ที่ 4 แหล่งน้ำ คือ คลองไผ่, หนองนาแซง, คลองแสง, หมู่ที่ 5 แหล่งน้ำ คือ หนองท่าโดม, บึงกุด, หนองโพรง หมู่ที่ 6 แหล่งน้ำ คือ คลองเจ้าแรง, สระหลังวัด, สระหลังโรงเรียน หมู่ที่ 7 แหล่งน้ำ คือ คลองเจ้าแรง, สระหนองกลางดง, คลองน้อย, หนองน้ำโนนอาษา, สระน้ำบ้านโนนใหม่ หมู่ที่ 8 แหล่งน้ำ คือ คลองเจ้าแรง, หนองคล้อ, สระน้ำหนองปรือ,สระน้ำวังบ้านเก่า, หนองน้ำหนองปรือ 2 , สระน้ำประปาโรงเรียนบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9 แหล่งน้ำ คือ คลองนางลิง, สระประปา หมู่ที่ 10 แหล่งน้ำ คือ หนองหินขาว, สระน้ำหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 แหล่งน้ำ คือ สระน้ำซำใหญ่, สระน้ำซำแถลง, คลองไผ่, คลองเจ้าแรง หมู่ที่ 12 แหล่งน้ำ คือ หนองเบ็ญ, หนองเอ็นอู้, คลองเจ้าแรง