องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
 
สำนักปลัด

 
นายจรูญโรจน์ บุตรตา
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
   
 
  นางจิตรา มีชัย  
  หัวหน้าสำนักปลัด อบต.  
 
 
 
นางสาวแสงจันทร์ อิทธิพร นางอารีย์ เต็งเก -ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
   
นายชัชวาล อ้วนตรงต้น   -ว่าง-
นิติกรปฎิบัติการ   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ
 
   
นางสาวเจนจิรา นวลจันทร์   นายฉัตราชัย บริกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยปฏิบัติงาน
 
 
 
นายพิทวัส สาพา นางสาวเบญจวรรณ มากผล นางสาวขวัญชนก รักศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธาณภัย
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 
นางสาวจินตนา ปาลา นางสาวศิรดา สุนทร นายสมชาย ผาโท
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(ทักษะ)
 
 
 
นายบุญมี ยวนคำ นายเดชา นาสะกาจ
นางวิภาวัณณ์ รัศมี
พนักงานขับรถ(ทักษะ) ตกแต่งสวน(ทักษะ)
คนงานทั่วไป(ภารโรง)
 
 
 
นายสุรเดช จุโด   นายทินกร ตันตระกูลเงิน
คนงานทั่วไป(ดับเพลิง)   คนงานทั่วไป(ดับเพลิง)