องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
นายจรูญโรจน์ บุตรตา
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
09-5948-2415
 
   
นางจิตรา มีชัย นางจิตรา มีชัย นายจรูญโรจน์ บุตรตา
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
  09-0875-8799   09-0875-8799 09-5948-2415
   
 
  นายจรูญโรจน์ บุตรตา  
  ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
  09-5948-2415