องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
 
สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เริ่มจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอกบินทร์บุรี อยู่ห่างจากอำเภอกบินทร์บุรีประมาณ 3 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวม 110.705 ตารางกิโลเมตร หรือ 69,190.625 ไร่(ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเขตตำบลในเขตท้องที่อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549) องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลและมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2547 โดยมี นายสง่า บุญพรมอ่อน กำนันตำบลย่านรี เป็นประธานกรรมการบริหาร (โดยตำแหน่ง) คนแรก ปัจจุบันนายปกรณ์ สมบัติมาก ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี 1. อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลเมืองเก่าและตำบลบ่อทอง ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลเขาไม้แก้ว ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลเมืองเก่าและตำบลกบินทร์ ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลวังตะเคียน 2. ลักษณะภูมิประเทศ สภาพโดยทั่วไป พื้นที่ด้านทิศเหนือเป็นที่ราบลุ่ม น้ำท่วมถึงมีแม่น้ำไหลผ่านความสูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 25 ถึง 30 เมตร ทางทิศใต้เป็นที่ดอนลาดเทไปทางทิศเหนือ ความสูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 25 ถึง 30 เมตร 3. แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 ชื่อบ้านซ่ง นายบุญลือ เมืองอินทร์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ชื่อบ้านท่าทองดำ นายสมบูรณ์ มิ่งพา เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ชื่อบ้านนา-ไผ่รส นายสุภี ดอนสีดา เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ชื่อบ้านคลองแสง นายไพทูลย์ มีสนม เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ชื่อบ้านย่านรี นายสุระศักดิ์ มงคลใหม่ เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ชื่อบ้านตรอกปลาไหล นายนิคม เปี่ยมเจริญ เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ชื่อบ้านโคกสว่าง นายเด่น วงษ์มาก เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ชื่อบ้านหนองปรือ นายประมวล มีนา เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ชื่อบ้านเขาด้วน นายคำพล นงค์พรมมา เป็นกำนัน หมู่ที่ 10 ชื่อบ้านเขาจาน นายมนตรี อุตรี เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ชื่อบ้านดงขวาง นายพิทักษ์ เมืองอินทร์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 ชื่อบ้านเขาดิน นายสุกิม สาพา เป็นผู้ใหญ่บ้าน