องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
 
สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม 1. ประชากร มีความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 86.08 คน/ตารางกิโลเมตร หมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวมประชากร หมู่ที่ 1 บ้านซ่ง 204 1,041 936 1,977 หมู่ที่ 2 บ้านท่าทองดำ 247 449 459 908 หมู่ที่ 3 บ้านนา-ไผ่รส 121 206 231 437 หมู่ที่ 4 บ้านคลองแสง 243 421 481 902 หมู่ที่ 5 บ้านย่านรี 213 300 305 605 หมู่ที่ 6 บ้านตรอกปลาไหล 266 415 442 857 หมู่ที่ 7 บ้านโคกสว่าง 218 342 359 701 หมู่ที่ 8 บ้านหนองปรือ 225 309 322 631 หมู่ที่ 9 บ้านเขาด้วน 348 634 637 1,271 หมู่ที่ 10 บ้านเขาจาน 150 276 276 552 หมู่ที่ 11 บ้านดงขวาง 128 197 199 390 หมู่ที่ 12 บ้านเขาดิน 92 170 175 345 รวม 2,455 4,754 4,822 9,576 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มีจำนวน 2 แห่ง - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่านรี ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านท่าทองดำ - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเขาด้วน ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านเขาด้วน 3. การศึกษา - มีสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. จำนวน 7 แห่ง ลำดับที่ สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. จำนวนครู จำนวน นักเรียน บรรจุ อัตราจ้าง 1 โรงเรียนบ้านซ่ง - - 52 2 โรงเรียนบ้านโนนหัวบึง - - 45 3 โรงเรียนวัดย่านรี - - 9 4 โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล - - 165 5 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง - - 41 6 โรงเรียนบ้านหนองปรือ - - 156 7 โรงเรียนบ้านเขาด้วน - - 180 รวม 648 - มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 แห่ง ลำดับที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล จำนวนครู จำนวนนักเรียน ครูพี่เลี้ยง 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านซ่ง 1 13 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโนนหัวบึง 1 13 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล 2 43 4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1 20 5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองปรือ 3 29 6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาด้วน 2 39 รวม 10 157