องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
 
ติดต่อ - สอบถาม

 
  ชื่อ + นายอิทธิพล อุปชีวะ
  ตำแหน่ง + ปลัองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 00-0000-0000
  อีเมล์ +
saraban@yanree.go.th
 
  ชื่อ + นายอิทธิพล อุปชีวะ
  ตำแหน่ง +
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 00-0000-0000
  อีเมล์ + saraban@yanree.go.th
 
  ชื่อ +
นางจิตรา มีชัย
  ตำแหน่ง +
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
  โทรศัพท์ + 00-0000-0000
  อีเมล์ + saraban@yanree.go.th

 
  ชื่อ +
-ว่าง-
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 00-0000-0000
  อีเมล์ + saraban@yanree.go.th

 
  ชื่อ +
นายจรูญโรจน์ บุตรตา
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 00-0000-0000
  อีเมล์ + saraban@yanree.go.th

 
  ชื่อ +
-ว่าง-
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ + 00-0000-0000
  อีเมล์ + saraban@yanree.go.th