องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

ระบบการบริการพื้นฐาน 1. การคมนาคม การจราจร การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอ และจังหวัด รวมทั้งการคมนาคมภายในตำบลและหมู่บ้าน มีรายละเอียดดังนี้ 1.ถนนสุวรรณศร ระยะทาง 28 ก.ม. 2.ถนนลาดยางสายหลัก 4 สาย 3.ถนนคอนกรีต 30 สาย 4.ถนนลูกรัง 27 สาย 5.ถนนดิน 10 สาย 2. การประปา - มีการประปาหมู่บ้าน จำนวน 12 แห่ง - สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 และหมู่ที่ 12 3. ไฟฟ้า - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน จำนวน 12 หมู่บ้าน